Real security s.r.o.

Školení

Klient a jeho specifika, filosofie společnosti


Zásady eticko-společenského chováni, oslovování, informační činnost


Metodika správného postupu při hlášení poznatků

1. ústní a písemné hlášení
2. nezbytné náležitosti hlášení
3. charakterizování problému
4. návrh řešení - opatření
5. další relevantní skutečnostiKomunikace a manipulace s komunikační technikou

1. zásady obsluhy telefonů, mobilních telefonů a radiostanicPožární ochrana

1. přenosné hasící prostředky
2. stabilní hasící prostředky
3. požární vodovody
4. další prostředkyBezpečnost a ochrana zdraví

1. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
2. poskytování první pomoci
3. metodika používání ochranných prostředkůOchrana utajovaných skutečností

1. východiska pro hodnocení bezpečnostních rizik v různých prostředích
2. zásady vyhodnocení rizik
3. volba nejúčinnějšího jednání a postupu
4. variantní řešení
5. vyžádání pomoci

Metodika činnosti při vzniku krizových situací, pohrom a živelných událostí

1. Součinnost se složkami integrovaného záchranného systému
2. posouzení účelnosti přivolání RZS, HZS, PČR, MP
3. metodika komunikace s operátorem IZS
4. činnost do příchodu záchranných složek

Základní identifikační znaky podezřelosti předmětů

1. Metodika správné činnosti při zjištění podezřelých předmětů

Postup při omezení osobní svobody

1. zadržení - osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti
2. povinnosti bezpečnostního pracovníka související s omezením osobní svobody
3. metodika předání zadržené osoby
4. služební sebeobrana

Oblast legislativní

Oblast praktická

1. Sebeobrana
2. rizika spojené s užitím obranných technik
3. postup při fyzickém omezení osobní svobody a jeho oznámení
4. znehybnění a zajištění útočníka
5. zadržení podezřelé osoby

Poskytování pomoci při řešení krizových situací

1. první pomoc k udržení životních funkcí
2. spolupráce s RZS
3. požární ochrana
4. použití přenosných hasících zařízení
5. vhodnost užití hasících zařízení podle druhu a prostředí požáru
6. improvizované hasící prostředky
7. zásady vzájemné pomoci při zásahu
8. znaky nebezpečí při otravných a nebezpečných látkách
9. doporučovaná postupová opatření